More than energy

Electricitatea nu cunoaste limite

De-a lungul timpului, sistemul energetic din Romania a facut fata multor schimbari. In prezent sistemul este descentralizat iar generarea, transportul, distributia si furnizarea au devenit activitati separate. In lantul electricitatii, furnizorii de electricitate au devenit o veriga importanta, principalul organism care interactioneaza cu clientii finali.

PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL furnizează energie electrică în baza Licenței nr. 1771/2015 acordată acordată până la data de 01.04.2025 de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Compania noastra este înregistrată și participă activ în piețele centralizate de energie electrică prezente în Romania: PCCB-LE , PCCB-NC, PC-OTC, PCCV si PZU.

Licenta Furnizare

Oferte tip

Descarca ofertele tip de energie electrica pentru consumatorii finali de energie electrica.

Cum puteti deveni clientul nostru?

    Va rugam sa trimiteți o cerere de ofertă la adresa de e-mail consumatori@pgp-energy.ro sau la numarul de fax: 0371 612 141, care să conțină urmatoarele informații necesare întocmirii ofertei de preț personalizate:

 I. Date generale ale clientului final:

 1. Tip client final: casnic/noncasnic mic/noncasnic mare . . . . . . . . . .
 2. Denumire client final . . . . . . . . . .
 3. Persoană de contact: Numele/Prenumele . . . . . . . . . ., funcția . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .
 4. Adresa locului de consum: . . . . . . . . . .

II. Date tehnice

 1. Putere aprobată (kW) . . . . . . . . . .
 2. Nivel de tensiune în punctul de delimitare cu operatorul de distribuție (JT/MT/IT) . . . . . . . . . .
 3. Consum mediu lunar (MWh) . . . . . . . . . .
 4. Program de lucru . . . . . . . . . .

Negociere si incheiere contract

Pentru incheierea unui contract de furnizare, va rugam sa ne puneți la dispoziție urmatoarele documente, conform Regulamentului de Furnizare a energiei electrice, Ordinul Președintelui ANRE nr. 64/14.07.2015 si Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, Ordinul Președintelui ANRE nr. 6/08.02.2017:

 • acceptarea explicita a ofertei transmisa de furnizorul Photovoltaic Green Project SRL;
 • cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea clientului final privind oferta aleasă;
 • certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile;
 • actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum din care, pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor art. 34, şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;
 • certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de reţea;
 • convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară – se preia de la contractul de reţea.

Redactare contract

PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT:

 • primește și înregistrează cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice împreuna cu documentele solicitate;
 • redactează contractul de furnizare;
 • transmite clientului contractul pentru verificare și semnare, în doua exemplare originale;
 • informeaza clientul asupra demersurilor necesare începerii furnizării la termenul stabilit.

Schimbarea furnizorului de electricitate

Schimbarea furnizorului de energie electrică este GRATUITĂ şi este reglementată prin Ordinul Preşedintelui ANRE, nr. 105/2014.

ETAPELE PROCESULUI DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI:

Notificarea de încetare a contractului de energie existent, transmisă actualului furnizor, Operatorului de Distributie şi noului furnizor, PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL, cu cel putin 21 zile înainte de data propusă pentru schimbarea furnizorului;

PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL îndeplineste toate formalităţile necesare încheierii contractelor de transport şi distribuţie necesare desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice;

Raman fara tensiune la schimbarea furnizorului?

Procedura de schimbare a furnizorului începe cu cel puţin 21 de zile înainte de data efectivă a intrării în vigoare a noului contract, astfel încât să existe suficient timp pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către vechiul şi noul furnizor în vederea respectării continuităţii în furnizarea energiei electrice.

Care sunt principalele clauze ale contractului de furnizare?

Furnizarea energiei electrice se face numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL şi consumatorul final.
Contractul stabileşte raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi plata acesteia.
Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie în condiţiile stabilite prin avizul tehnic de racordare, ce constituie parte integrantă din contract, pe o anumită perioadă de timp, stabilită de comun acord.
În situaţiile în care la locul de consum respectiv există un aviz tehnic de racordare de la un contract anterior, acesta se poate prelua în cadrul unui nou contract, în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele de interes public şi în contractul cadru aprobat de ANRE.
Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

Schimbarea furnizorului de energie electrica este un proces gratuit

Reglementat de legislatia specifica (Legea 123/2012 şi Ordinul 105/2014). Afla mai multe.

Procedura, etapele și documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului sunt conform Cap. II Secţiunea a 2-a Etapele procesului

Articolele de la  7 la 11 din Anexa la Ordinul nr.105 din 22.10.2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice, publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 27 octombrie 2014, dupa cum urmeaza:

Cap. II

Secţiunea a 2-a

Articolul 7

(1) Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.

(2) Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.

(3) După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, incheie contractul de furnizare a energiei electrice.

(4) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual, dată care trebuie să coincidă cu cea a schimbării PRE sau a structurii PRE existente.

(5) Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.

(6) La aceeaşi dată cu transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) către furnizorul actual, clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât către OR la care este racordat locul de consum, cât şi noului furnizor.

(7) Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de notificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Articolul 8

(1) În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, la solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.

(2) În vederea încheierii contractului de reţea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunică OR, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării prevăzute la art. 7 alin. (5), următoarele date/documente:

a)denumirea clientului final;

b)adresa locului/locurilor de consum;

c)codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris/înscrise pe factura de energie electrică;

d)data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;

e)perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat cu clientul final;

f)datele de identificare ale furnizorului nou;

g)denumirea PRE la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data prevăzută la lit. d);

h)datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de reţea.

(3) OR verifică şi validează corectitudinea datelor prevăzute la alin. (2), în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, şi transmite:

a)către clientul final şi noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, împreună cu informaţiile la zi privind măsurarea consumului de energie electrică, respectiv:

(i)            data şi intervalul de timp al citirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului, luat în considerare pentru determinarea consumului de energie electrică realizat în baza contractului cu furnizorul actual şi, respectiv, a consumului de energie electrică ce se va realiza în baza contractului cu furnizorul nou;

(ii)           modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului;

(iii)          seria şi tipul contorului existent, precum şi constanta generală a grupului de măsurare;

(iv)         data programată pentru înlocuirea contorului, în cazul în care este necesară această operaţiune;

(v)          profilul de consum, dacă este cazul;

b)către furnizorul actual notificarea pentru încetarea contractului de reţea, dacă este cazul, împreună cu următoarele informaţii:

(i)            denumirea clientului final, adresa locului/locurilor de consum;

(ii)           codul punctului/punctelor de măsurare;

(iii)          data şi ora citirii indexului contorului, conform lit. a) pct. (i);

(iv)         modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului.

(4) OR are obligaţia să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condiţiile legii, direct cu clientul final, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea datelor conform alin. (3), contractul de reţea pentru asigurarea serviciului de reţea la locul de consum. În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de reţea şi nu solicită preluarea acestuia de către noul furnizor, contractul de reţea existent rămâne în vigoare.

(5) Noul contract de reţea produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazul în care operatorul de reţea are încheiat contract de reţea cu noul furnizor pentru alte locuri de consum, se poate încheia un act adiţional la contractul de reţea existent, conform reglementărilor în vigoare.

Articolul 9

După încheierea contractului de reţea, în termen de două zile lucrătoare, PRE-ul noului furnizor solicită OTS înregistrarea locului de consum în PRE-ul respectiv, conform reglementărilor în vigoare. OTS are obligaţia de a efectua toate operaţiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.

Articolul 10

(1) Responsabilitatea stabilirii/validării indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine OR la care este racordat locul de consum.

(2) Pentru clienţii noncasnici mari este obligatoriu ca OR la care este racordat locul de consum să citească indecşii contorului. Citirea se va efectua de către OR în prezenţa clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului; neprezentarea uneia sau a mai multor părţi, la data şi ora fixate pentru citire, nu împiedică derularea procesului de schimbare a furnizorului.

(3) După efectuarea citirii, părţile prezente semnează procesul-verbal în care sunt consemnaţi indecşii citiţi. OR este obligat să pună la dispoziţia clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou câte un exemplar al procesului-verbal de citire.

(4) Dacă contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanţă a indecşilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei de schimbare a furnizorului.

(5) Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiate de clientul final respectiv.

Articolul 11

În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.