Drepturi si obligatii

Drepturile si obigatiile furnizorilor de energie electrica

Conform Ordinului 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, clientul final are dreptul de a fi informat, in relatia cu furnizorul.

Stimate client final,

Prin lege, aveți dreptul de a fi informat, în relația dumneavoastră cu PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT. Aveți dreptul să cereți și să primiți, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia și a condițiilor standard de furnizare a serviciului, după caz.

Înainte de semnarea contractului de furnizare, PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT are obligația de a vă pune la dispoziție, în scris, următoarele informații: – etapele și documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare; – ofertele-tip pentru care puteți opta, după caz; – contractul corespunzător ofertei alese, după caz; – prețurile și tarifele practicate. Verificați înainte de semnare dacă în contractul primit sunt incluse cel puțin următoarele informații: – identitatea și adresa furnizorului; – serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit și continuitatea în alimentare, precum și termenul de începere a derulării contractului; – prețul/tariful aplicabil; – durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire a contractului și de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunțare unilaterală a contractului; – compensațiile/despăgubirile și modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz; – modalități de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor și informații privind procedura de soluționare a plângerilor clienților finali; – penalitățile pe care trebuie să le plătiți dacă nu respectați prevederile contractuale.

Furnizorul dumneavoastră PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT are obligația de a vă oferi, la cerere, prin intermediul punctelor unice de contact, un exemplar tipărit al procedurii privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali.

Furnizorul dumneavoastră PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT este obligat să vă informeze în legătură cu orice modificări ale prețurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiții din contract, în mod direct și în timp util, într-un mod transparent și ușor de înțeles. Dacă nu sunteți de acord cu modificările anunțate, aveți dreptul de a renunța la contract, respectând prevederile contractuale și legale în vigoare.

Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București, România Număr gratuit: 0800800410; fax: 021.312.43.65 E-mail: info@anre.ro; website:www.anre.ro

In conformitate cu Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi si obligatii:

Drepturile clientului final de energie electrica

(1) Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi:

a) sa aiba acces la retelele electrice de interes public si sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contracte atunci cand apar elemente noi oricand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

c) sa aiba acces pentru citire la grupurile de masurare pentru decontare;

d) sa solicite furnizorului sau operatorului de distributie sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele electrice;

e) sa primeasca despagubiri de la furnizor, operator de retea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, cand i se produc daune din vina acestora ori in cazul nerespectarii indicatorilor de calitate a energiei;

f) sa se asocieze voluntar in vederea reprezentarii intereselor clientilor, conform reglementarilor ANRE;

g) sa achizitioneze energia electrica pe baza de contract bilateral de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru in care este inregistrat furnizorul, cu conditia sa respecte normele aplicabile de comercializare si de echilibrare stabilite pe teritoriul Romaniei;

h) sa schimbe furnizorul, conform unei proceduri aprobate de ANRE;

i) sa incheie contracte cu mai multi furnizori de energie in acelasi timp, pentru un singur loc de consum, drept ce le revine exclusiv clientilor noncasnici de mari dimensiuni, a caror putere maxima aprobata prin avizul tehnic de racordare este stabilita prin reglementarile ANRE;

j) sa supuna solutionarii autoritatii competente divergentele rezultate din derularea contractelor incheiate in sectorul energiei electrice, in baza unor proceduri elaborate de autoritatea competenta;

k) sa beneficieze de serviciile unui mediator, in conditiile Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii extrajudiciare a litigiilor aparute pe piata de energie electrica;

l) sa denunte unilateral contractul de furnizare, in conditiile art. 58 alin. (3).

(2) Procedura prevazuta la alin. (1) lit. h) stabileste in principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului ce urmeaza a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor in procesul de schimbare, precum si operatorii economici care sunt obligati sa le furnizeze.

(3) Procedura prevazuta la alin. (1) lit. h) trebuie sa garanteze unui client care doreste sa schimbe furnizorul, cu respectarea conditiilor contractuale, ca aceasta schimbare se poate.

Obligatiile clientului final de energie electrica

(1) Clientul final de energie electrica raspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de retea din culpa sa.

(2) Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de catre clientul final poate atrage suportarea urmatoarelor consecinte, dupa caz:

a) penalizari;

b) sistarea temporara a furnizarii energiei electrice;

c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

(3) In cazul interventiilor asupra instalatiilor electrice de catre persoane neautorizate, operatorul de retea este indreptatit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica, in conformitate cu reglementarile specifice ale ANRE.

(4) In cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga energia electrica prin ocolirea echipamentelor de masurare, clientul final este obligat sa constituie o garantie financiara, conform prevederilor art. 58 alin. (5).

(5) Clientul final de energie electrica cu o putere aprobata prin avizul tehnic de racordare de cel putin 1.000 kVA este obligat sa prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta.

(6) Clientii finali au obligatia platii contravalorii facturilor pentru energia electrica si pentru serviciile de care beneficiaza la termenele scadente prevazute in contractele incheiate intre parti.

(7) Pentru garantarea platilor facturilor la energia electrica, furnizorii de ultima instanta pot solicita clientilor constituirea de garantii financiare, numai in conditiile stabilite de reglementarile emise de autoritatea competenta.